گالری تصاویر

null

ارولوژی ژورنال

انتخاب آقای دکتر بابک جوانمرد به عنوان نویسنده برتر مجله Urology Journal

null

ارولوژی ژورنال

انتخاب آقای دکتر بابک جوانمرد به عنوان نویسنده برتر مجله Urology Journal

null

ارولوژی ژورنال

انتخاب آقای دکتر بابک جوانمرد به عنوان نویسنده برتر مجله Urology Journal

null

تقدیر نامه

هیئت علمی نمونه سال 1392

certificate

تقدیر نامه

کسب رتبه اول برد تخصصی کشور

certificate

تقدیر نامه

استاد نمونه بیمارستان شهداء تجریش

null

تقدیر نامه

کسب رتبه اول آزمون تخصصی