prostate cancer

سرطان پروستات

سرطان پروستات پروستات غده ایست که در جلو مثانه قرار دارد و مجرای ادراری از میان آن عبور میکند.این غده فقط در مردان وجود دارد و با افزایش سن اندازه آن بزرگتر میشود. در بعضی از افراد سلولهای سرطانی در داخل این غده رشد میکنند و باعث ایجاد سرطان پروستات میشوند. سرطان پروستات شایعترین سرطان…